หลักสูตรการออกแบบลวดลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
วัดบวกครกหลวง