top of page

Story Telling

02 ตุลาคม 2564

       เป็นกิจกรรมพัฒนาการพูดจากการสาธิตการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาให้สามารถเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีโดยมีอาจารย์และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเรื่องให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟัง

08 ตุลาคม 2564

      ตัวแทนสมาชิกทีมงานU2Tท่าศาลาได้มีโอกาสเข้าพบท่านรศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังคำชี้แนะรับฟังแนวทางในการทำงานเพื่อรับใช้ชุมชนให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานในด้านต่างๆ นอกจากนั้นทางทีมงานU2Tยังได้มอบของที่ระลึก ให้กับท่านรศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 ตุลาคม 2564