หลักสูตรการถ่ายทอดแบบลวดลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
วัดบวกครกหลวงลงบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ