top of page

ตำบลท่าศาลา

309389720_176278724917982_8693536215346248541_n.jpg

ประวัติความเป็นมา


         ในอดีตลำน้ำปิงมีความกว้างและลึกเป็นเส้นทางค้าขาย ลำเลียงสินค้าจากถิ่นอื่น ๆ มาสู่เมืองสิบสองปันนาเพราะในสมัยนั้นการลำเลี้ยงสินค้าทางบกมีความยากลำบากและใช้เวลานาน อีกทั้งยังมีการปล้นสดมภ์เมื่อมีชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก ทำการค้าขายที่  หัวเมืองเชียงใหม่ จึงเลือกสถานที่ตั้งสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นบก  จึงได้เลือกหน้าค่ายทหารกาวิละปัจจุบัน คืออนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองเป็นตำบล        โดยถือเอาถนนเจริญเมืองกับลำน้ำปิงตัดกัน แบ่งเป็นตำบลใหญ่ ทางตอนใต้ของถนนเป็นตำบลท่าศาลา เพราะว่ามีท่าเทียบเรือ    ขนถ่ายสินค้าที่มีศาลาขนาดใหญ่  จึงเรียกกันว่า"ต่าศาลา หรือ ท่าศาลา"

bottom of page